Algemene voorwaarden ExpressieCoaching

Deze algemene voorwaarden gelden voor ExpressieCoaching.

ExpressieCoaching kent verschillende diensten, omdat we niet per dienst een aparte set voorwaarden willen sturen, hebben we deze voorwaarden gemaakt voor alle diensten die ExpressieCoaching aanbiedt.

Deze algemene voorwaarden gelden voor de opdrachten die ExpressieCoaching aangaat. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de website www.expressiecoaching.nl

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ExpressieCoaching

Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met ExpressieCoaching, statutair gevestigd te Oud-Beijerland zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uit de tekst van de betreffende bepaling(en) blijkt dat deze op de concrete offerte, opdracht en/of overeenkomst niet van toepassing is (zijn).

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. ExpressieCoaching: de rechtspersonen ExpressieCoaching (KvK-nummer 58631445), statutair gevestigd te Oud-Beijerland.
 2. Opdrachtgever: iedere wederpartij waarmee ExpressieCoaching een overeenkomst aangaat. Ook de partij waarmee ExpressieCoaching besprekingen en/of onderhandelingen voert voorafgaand aan een te sluiten overeenkomst, wordt in dit kader als opdrachtgever aangemerkt.
 3. Werknemer: de persoon in dienst van ExpressieCoaching.
 4. Werknemer van opdrachtgever: de persoon in dienst van de opdrachtgever.
 5. Klant: Opdrachtgever met wie de overeenkomst wordt gesloten
 6. Assessments: een onderzoek dat bij sollicitanten of andere kandidaten wordt afgenomen waarbij bepaald wordt of de sollicitant/kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie dan wel voor een bepaald carrièretraject.
 7. (Online) tests/onderzoeken: tests/onderzoeken, die (digitaal) worden afgenomen, op het terrein van loopbaanbegeleiding, coaching, assessments en beroepskeuze.
 8. Loopbaanadvies/job search: het namens opdrachtgever begeleiden van een werknemer met als doel het vinden van een passende nieuwe functie.
 9. Opleiding/training: het door ExpressieCoaching in opdracht van opdrachtgever verzorgen van opleiding(en)/training(en). De opleiding/training ligt vooral op het gebied van bekwaamheids- en kennisbevordering en/of competentieontwikkeling van werknemers van opdrachtgever.
 10. Outplacement, jobsearch en loopbaanbegeleiding: traject van begeleiding van een werknemer met als doel het vinden van een nieuwe werkkring of het opstarten van een activiteit als zelfstandige, waarbij de werknemer in geval van loopbaanbegeleiding veelal binnen de organisatie van zijn huidige werkgever aan de slag blijft. In geval van Outplacement of jobsearch zoeken we met en voor de werknemer een nieuwe werkplek buiten de huidige werkgever.

Artikel 3 Inzage en uitreiking

De voorwaarden zijn via de website van ExpressieCoaching op te vragen www.ExpressieCoaching.nl. Door ExpressieCoaching zal op verzoek van belanghebbende kosteloos een exemplaar van de voorwaarden worden toegezonden.

Artikel 4 Totstandkoming, omvang en inhoud van de overeenkomst

 1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend voor ExpressieCoaching en de opdrachtgever. De offertes gelden, gedurende 30 dagen na hun dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Doordat de opdrachtgever de offerte van ExpressieCoaching mondeling of schriftelijk, dan wel stilzwijgend accepteert komt de overeenkomst tot stand.
 2. De omvang en inhoud van de werkzaamheden onder een overeenkomst worden bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die later in overleg worden aangebracht.
 3. De inspanningen die ExpressieCoaching moet verrichten ter uitvoering van de overeenkomst zijn een inspanningsverplichting.
 4. Indien de opdracht die de opdrachtgever aan ExpressieCoaching geeft exclusief is, wordt deze exclusiviteit expliciet en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

Artikel 5 Aanlevering gegevens door opdrachtgever en auteursrecht

 1. Ten behoeve van de opdracht verstrekt de opdrachtgever alle bescheiden en gegevens die ExpressieCoaching nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht. De bescheiden en gegevens worden tijdig en in de door ExpressieCoaching gewenste vorm ter beschikking gesteld. Doet de opdrachtgever dit niet, dan is ExpressieCoaching gerechtigd de opdracht op te schorten. Daarnaast verstrekt opdrachtgever alle redelijke medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, met inachtneming van de door ExpressieCoaching in redelijkheid te geven aanwijzingen.
 2. De door opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden en gegevens zijn juist, volledig en betrouwbaar. Opdrachtgever staat hier voor in. ExpressieCoaching is dan ook niet verplicht de door opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren, ook niet indien zij van – al dan niet deskundige – derden afkomstig zijn. ExpressieCoaching dient de ontvangen bescheiden en gegevens wel te controleren indien zij bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
 3. Het auteursrecht op door ExpressieCoaching in het kader van de opdracht geproduceerde stukken, waaronder analyses, documentatie, spreadsheets, rapporten, verklaringen en adviezen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berust uitsluitend bij ExpressieCoaching. Indien de opdrachtgever deze stukken om welke reden dan ook aan een derde ter beschikking wil stellen, is daarvoor schriftelijke toestemming van ExpressieCoaching vereist. ExpressieCoaching kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Privacy

 1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en ExpressieCoaching zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van ExpressieCoaching die ExpressieCoaching op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door ExpressieCoaching aan hem verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan ExpressieCoaching alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ExpressieCoaching tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens ExpressieCoaching in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door ExpressieCoaching gemaakte kosten.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. ExpressieCoaching verplicht zich om bij het uitvoeren van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Zij houdt hierbij rekening met wettelijke voorschriften.
 2. Indien partijen een termijn afspreken waarbinnen ExpressieCoaching haar werkzaamheden moet afronden, dan is die termijn indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Rondt ExpressieCoaching haar werkzaamheden niet tijdig af of is er sprake van het anderszins tekortschieten door ExpressieCoaching, dan dient de opdrachtgever ExpressieCoaching schriftelijk in gebreke te stellen. Vervolgens zullen partijen in overleg treden en een redelijke termijn bepalen, waarbinnen de opdracht alsnog moet worden nagekomen.
 3. ExpressieCoaching bepaalt – tenzij anders wordt overeengekomen – de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de werkzaamheden door iedere, daartoe bekwame, persoon die voor ExpressieCoaching werkzaam is, wordt uitgevoerd.
 4. ExpressieCoaching kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen dan wel de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten verrichten door derden. Indien ExpressieCoaching een derde inschakelt, doet zij dat namens en voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Tarieven

 1. Alle door ExpressieCoaching opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege.
 2. ExpressieCoaching is slechts gebonden aan de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven.
 3. ExpressieCoaching berekent voor opdrachten buiten Oud-Beijerland reiskostenvergoeding a €0,19 per kilometer exclusief parkeerkosten.
 4. Indien door de opdrachtgever verzochte wijzigingen en aanvullingen kosten met zich meebrengen, mag ExpressieCoaching deze extra kosten zonder meer aan de opdrachtgever doorberekenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de opdrachtgever een eenmaal gegeven opdracht intrekt, is hij het overeengekomen tarief volledig verschuldigd, vermeerderd met de op het moment van de intrekking werkelijk gemaakte kosten. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ongeacht de grond van de intrekking en in die situaties dat er geen sprake is van een tekortkoming van ExpressieCoaching.

Artikel 9 Betaling, kosten, recht van opschorting en retentierecht

 1. Betaling geschiedt, zonder aftrek, korting of verrekening, binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur. Betaling geschiedt door overmaking van het gefactureerde bedrag op een door ExpressieCoaching aan te wijzen bankrekening.
 2. Afspraken voor coachsessies dienen minimaal 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Voor afspraken die korter dan 48 uur voor aanvang worden afgezegd wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Wanneer de coachee (zonder afmelding) niet komt opdagen voor een sessie, wordt het volledige tarief voor het gesprek in rekening gebracht.
 3. Afspraken voor workshops dienen minimaal 2 weken voor aanvang te worden geannuleerd. Voor afspraken die korter dan 2 weken voor aanvang worden afgezegd wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer (zonder afmelding) niet komt opdagen voor een workshop, wordt het volledige tarief voor de workshop in rekening gebracht.
 4. Indien ExpressieCoaching de coachsessie of workshop annuleert, wordt er geen tarief in rekening gebracht.
 5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag waarop de betaling is ontvangen. Gedurende de periode dat opdrachtgever in verzuim is, is ExpressieCoaching gerechtigd de opdracht op te schorten.
 6. Is de opdrachtgever in verzuim, dan worden vanaf dat moment tevens alle overige vorderingen, die ExpressieCoaching op hem heeft, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is ook over die vorderingen de wettelijke rente verschuldigd en wel vanaf de dag van de opeisbaarheid.
 7. Is er bij een opdracht sprake van meerdere opdrachtgevers dan is elk van die opdrachtgevers hoofdelijk jegens ExpressieCoaching tot betaling gehouden.
 8. ExpressieCoaching maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door ExpressieCoaching, wordt voldaan. Indien ExpressieCoaching conservatoire maatregelen neemt, is voor wat betreft deze kosten geen ingebrekestelling of opeisbaarheid van de vordering noodzakelijk. Wordt de vordering betwist, dan worden de kosten berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van ExpressieCoaching voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht. Dit tarief wordt vermeerderd met de door die raadsman aan derde(n) te betalen kosten.
 9. Indien en zolang de opdrachtgever in verzuim is om aan ExpressieCoaching te betalen, is ExpressieCoaching gerechtigd alle stukken die op de (uitvoering van) de opdracht betrekking hebben, waaronder begrepen de stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt.
 10. ExpressieCoaching behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. ExpressieCoaching kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
 11. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Overmacht

 1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien deze daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt hier begrepen, doch niet uitputtend: iedere van buiten komende oorzaak, welke de desbetreffende partij niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen. Het voorgaande kan ook betrekking hebben op een door ExpressieCoaching voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde.
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat de partij die door de overmacht getroffen wordt tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.
 3. Indien de partij die door de overmacht getroffen wordt ten gevolge van de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om na te komen, kan de andere partij de overeenkomst opzeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Opzegging van de overeenkomst als geheel is mogelijk indien het doel van de overeenkomst als gevolg van het door overmacht getroffen deel daarvan niet kan worden bereikt.

Artikel 11 Duur van de overeenkomst en opzegging/ontbinding

 1. De overeenkomst eindigt door voltooiing daarvan, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval blijft het overeengekomen tarief met kosten volledig verschuldigd, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.
 3. Partijen zijn in de hierna beschreven gevallen gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 1. de wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt dan wel aan de wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is of wordt verleend; 2. de wederpartij het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement is of wordt verklaard; 3. de onderneming van de wederpartij is of wordt geliquideerd; 4. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag is of wordt gelegd; 5. de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 4. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om eveneens na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven eveneens na ontbinding van de overeenkomst voortbestaan. Tot voornoemde verplichtingen behoren onder andere, doch niet uitputtend: geheimhouding, overname van personeel, vrijwaring van schending van auteursrechten, toepasselijk recht, geschillenbeslechting en domiciliekeuze.
 5. In het geval van overeenkomsten ter zake overname van werknemer, loopbaanbegeleiding/job search en outplacement, eindigt de overeenkomst door het verrichten van de overeengekomen dienst gedurende de overeengekomen termijn, respectievelijk indien eerder, in het geval van job search en outplacement, doordat met een derde een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vervaltermijn

 1. Indien de opdrachtgever ten gevolge van een fout van ExpressieCoaching, die bij zorgvuldig handelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden zou zijn vermeden, en hij ter zake tijdig heeft geklaagd, wordt ExpressieCoaching de gelegenheid gegeven om de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. Is ExpressieCoaching niet in staat de schade te herstellen dan heeft de opdrachtgever het recht om een derde in te schakelen met het verzoek om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.
 2. ExpressieCoaching is slechts aansprakelijk – met inbegrip van de kosten van de eventuele inschakeling van een derde als bedoeld in het vorige lid – tot een maximum, dat gelijk is aan eenmaal het bedrag van het tarief, dat ter zake de betreffende opdracht tot aan de datum van het ontstaan van de schade, door de opdrachtgever verschuldigd is. Dit geldt niet indien er aan de zijde van ExpressieCoaching sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ExpressieCoaching voor en stelt deze schadeloos ter zake van iedere schadeaanspraak van derden, die wordt veroorzaakt doordat hij aan ExpressieCoaching onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ook vrijwaart de opdrachtgever ExpressieCoaching voor vorderingen die derden tegen haar instellen en betrekking hebben op enig tekortschieten door ExpressieCoaching, en wel voor zover de door die derde gevorderde schade het in lid 2 van dit artikel bedoelde plafond te boven gaat.
 4. Het recht om schadevergoeding te vorderen van ExpressieCoaching vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van 1 jaar na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de uitgevoerde overeenkomst, welke aan de schadeclaim ten grondslag ligt.

Artikel 13 Geschillenregeling

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met ExpressieCoaching gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor een bevoegde rechter.

Artikel 14 Ongeldige bepalingen

Voor zover enig tussen partijen geldend beding – zowel uit deze algemene bepalingen als uit de bijzondere bepalingen – wegens strijd met enig rechtsvoorschrift onwerkzaam zou worden blijven de rechten en verplichtingen tussen partijen overigens onaangetast, met dien verstande dat partijen in dat geval gehouden zijn om zich te gedragen overeenkomstig verbintenissen, die het effect van het onwerkzaam blijkende beding zoveel mogelijk benaderen, zonder op hun beurt met enig rechtsvoorschrift in strijd te zijn

Aanvullende bepalingen Trainingen

Artikel 15 Aanbod

 1. Het aanbod in de vorm van een offerte of een inschrijfformulier bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Training en/of van het Trainingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Training.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. wanneer de Training start; b. de toelatingseisen (indien aanwezig) om aan de Training deel te mogen nemen; c. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; d. de wijze van betaling.

Artikel 16 Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de training dan wel acceptatie van de offerte gaat de Klant met ExpressieCoaching een overeenkomst aan voor de trainingsduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen training nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de trainingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra het inschrijfformulier dan wel de getekende offerte door de Klant ExpressieCoaching heeft bereikt en ExpressieCoaching de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na ontvangst van inschrijfformulier of offerte per e-mail plaats.
 4. Bij inschrijving of acceptatie van de offerte verbindt de Klant zich aan de ExpressieCoaching voor de duur van de gehele training. Op deze wijze kan de ExpressieCoaching voor een goede planning en inroostering zorgen. ExpressieCoaching zal aangeven wat van de deelnemer van Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de deelnemer van Klant de training met goed gevolg te laten afronden.
 5. Inschrijving voor trainingen geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Artikel 17 Prijs

 1. De kosten van de training, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de trainingsinformatie dan wel in de offerte of het inschrijfformulier.
 2. ExpressieCoaching kan van tijd tot tijd haar prijzen aanpassen. Daarbij geldt dat prijzen genoemd in offertes geldig blijven gedurende de acceptatietermijn. Indien een offerte wordt geaccepteerd na de acceptatietermijn gelden de nieuwe prijzen. Voor inschrijfformulieren geldt dat indien een overeenkomst tot stand is gekomen conform artikel 3 van deze voorwaarden de oude prijzen van toepassing blijven.
 3. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal en maximaal een 8-uursarrangement inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Overnachtingskosten zijn uitdrukkelijk uitgezonderd van de prijs.
 4. Voor in-company-trainingen geldt het volgende: Tenzij anders overeengekomen, draagt de Klant zorg voor geschikte lesruimte, overheadprojector, flip-over of white board met toebehoren en andere facilitaire zaken.
 5. Alle door ExpressieCoaching genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 18 Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is ExpressieCoaching gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de training te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de training als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere: a. de trainersbegeleiding wordt stopgezet en de training niet afgerond kan worden met een certificaat.
 3. Bij beëindiging van de training als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft ExpressieCoaching geen verplichtingen meer richting de Klant.
 5. Als beëindiging van de training als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 7 van toepassing.
 6. De beëindigde trainng kan niet worden hervat. Een Klant die de training wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en ExpressieCoaching is beëindigd.

Artikel 19 Annulering voor aanvang training

 1. De Klant kan de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
 2. Tot vier weken voor aanvang van de training is annulering kosteloos.
 3. Vanaf vier weken voor aanvang van de training tot twee weken voor aanvang van de training is 50% van de totaal overeengekomen prijs verschuldigd, nog te vermeerderen met btw.
 4. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training is de volledige cursusprijs verschuldigd.
 5. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
 6. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
 7. Eventueel door de klant ontvangen trainingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden.
 8. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.
 9. Bij in-company-trainingen geldt dat indien de klant het aantal deelnemers wil wijzigen of annuleren dit gevolgen kan hebben voor de overeengekomen prijs. Indien er minder deelnemers zijn bestaat geen recht op restitutie, indien er meer deelnemers zijn dan kan de prijs worden aangepast.
 10. Wanneer de deelnemer op de eerste trainingsdag niet verschijnt (zonder geldige afmelding), wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet mogelijk het resterende gedeelte van de training te volgen, tenzij anders wordt afgesproken. Ook wanneer tijdens de training wordt besloten deze niet voort te zetten, wordt dit aangemerkt als annulering.
 11. Een beroep op overmacht door de deelnemer c.q. Klant (bijv. ziekte, onmisbaarheid in het bedrijf) ontslaat de Klant niet van haar verplichting tot het nakomen van de financiële verplichtingen.
 12. Wanneer de Klant de ‘in company-training’ annuleert en tegelijkertijd verzoekt een nieuwe datum vast te stellen, kan ExpressieCoaching reeds gemaakte extra kosten in rekening brengen. Als het verzoek tot verplaatsing meer dan vier weken voor de aanvangsdatum van de opleiding plaats heeft gevonden, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 20 Uitvoering van de training

 1. ExpressieCoaching heeft het recht de indeling van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan ExpressieCoaching om planning technische redenen afwijken van de in de trainingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan ExpressieCoaching het aantal bijeenkomsten per thema reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt ExpressieCoaching zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Bij inschrijving dient de Klant, indien aangegeven, een locatiekeuze aan te geven. ExpressieCoaching spant zich in de bijeenkomsten op die locatie te organiseren.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer doet ExpressieCoaching er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal ExpressieCoaching Deelnemers hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan opnieuw worden ingepland. Uitval van een trainer of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.
 5. Wanneer er naar het oordeel van ExpressieCoaching voor een module in het programma te weinig Deelnemers zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal ExpressieCoaching zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door ExpressieCoaching geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij ExpressieCoaching.
 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving van ExpressieCoaching anders dan voor de eigen training is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ExpressieCoaching is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde trainingsgeld.
 2. ExpressieCoaching behoudt zich het recht voor om deelnemers van de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Deelnemers van klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de training.
 3. ExpressieCoaching is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via ExpressieCoaching bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het ExpressieCoaching trainingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de training, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door ExpressieCoaching ontwikkeld en/of samengesteld. ExpressieCoaching is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het trainingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de training, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ExpressieCoaching.

Artikel 23 Privacy/AVG

 1. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van ExpressieCoaching. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en hun deelnemers en het toesturen van trainingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze trainingen of daaraan gerelateerde informatie.
 2. ExpressieCoaching kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken: a. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals coaches of trainers. b. Indien wettelijk eisen het vergen aan overheidsinstanties.
 3. Klanten en deelnemers beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. ExpressieCoaching houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klanten of deelnemers die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.
 4. ExpressieCoaching en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site (de digitale leeromgeving) te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de Klant opgeslagen blijven.