Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van de website. Niettemin kan ExpressieCoaching er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is.

Evenmin kan ExpressieCoaching instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website. ExpressieCoaching sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van ExpressieCoaching. ExpressieCoaching is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt ExpressieCoaching zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.